Statut

Załącznik do uchwały nr XLVIII/1177 /13
Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 września 2013 r.
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Poz. 5208


STATUT CENTRUM KULTURY AGORA WE WROCŁAWIU


ROZDZIAŁ 1
Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Centrum Kultury "Agora" we Wrocławiu, zwane dalej Centrum, jest samorządową instytucją kultury prowadzoną przez GminęWrocław zwaną dalej Organizatorem.

2. Centrum działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniui prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zwanej dalej ustawą, oraz niniejszego statutu.

§ 2.

1.
Siedzibą Centrum jest Wrocław.
2. Centrum działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju.
3. Centrum może korzystać z tłumaczeń swojej nazwy na inne języki niż język polski.

§ 3.

1. Centrum posiada osobowość prawną i jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.
2. Nadzór nad Centrum sprawuje Prezydent Wrocławia.


ROZDZIAŁ 2

Zakres działalności

§ 4.

1. Podstawowym zadaniem Centrum jest prowadzenie działalności kulturalnej i artystycznej, przygotowanie i inspirowanie odbiorców do aktywnego uczestnictwa w kulturze, współtworzenia jej wartości oraz promocja kultury i sztuki profesjonalnej i amatorskiej.

2. Zakres działania Centrum obejmuje również:
1) organizację imprez, przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych z zakresu muzyki, tańca, plastyki, teatru,:filmu, estrady i rozrywki;
2) działalność wydawniczą, wystawienniczą, fonograficzną, impresaryjną, szkoleniową;
3) edukację kulturalną i upowszechnianie kultury;
4) promocję nowych zjawisk artystycznych;
5) wspieranie rozwoju młodych twórców;
6) tworzenie warunków do prowadzenia poszukiwań twórczych, ich prezentacji i wymiany doświadczeń;
7) działalność popularno-naukową, organizację konferencji, sympozjów;
8) konfrontowanie dorobku artystycznego różnych grup twórczych, organizację festiwali, przeglądów, konkursów;
9) realizację projektów kulturalnych o charakterze społecznym;
10) rozwijanie idei wolontariatu;
11) produkcję i dystrybucję filmów, nagrań audiowizualnych;
12) sprzedaż dzieł sztuki;
13) działania na rzecz rozwijania i zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców.

3. W ramach prowadzonej działalności Centrum może wykonywać usługi w zakresie:
1) wypożyczania, najmu, dzierżawy posiadanych składników majątkowych;
2) produkcji i obsługi wydarzeń kulturalnych, imprez okolicznościowych, w tym imprez masowych, z zakresu muzyki, tańca, plastyki, teatru, filmu, estrady i rozrywki, a także form interdyscyplinarnych;
3) edukacji artystycznej;
4) reklamy, transportu i handlu;
5) dokumentacji foto, audio, video;
6) projektowania graficznego;
7) montażu, produkcji, postprodukcji filmowej, teatralnej, muzycznej, wraz z dystrybucją nagrań audiowizualnych;
8) produkcji i sprzedaży dzieł sztuki;
9) działalności wydawniczej, wystawienniczej (wystawy wraz z katalogami), fonograficznej, impresaryjnej, szkoleniowej i konferencyjnej.

4. Centrum realizuje swoje zadania samodzielnie lub we wspólnych przedsięwzięciach z innymi podmiotami, z kraju i zagranicy, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.


ROZDZIAŁ 3
Organizacja i zarządzanie

§ 5.

1. Centrum zarządza Dyrektor.
2. Dyrektor powoływany i odwoływany jest przez Prezydenta Wrocławia w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.
3. Dyrektor organizuje pracę Centrum, jednoosobowo odpowiada za całokształt jego działalności oraz reprezentuje Centrum na zewnątrz, odpowiada za właściwy dobór kadr i osób współpracujących oraz właściwą gospodarkę mieniem i środkami finansowymi pozostającymi w dyspozycji Centrum.
4. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
1) ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej,
2) przedstawianie właściwym instytucjom i Organizatorowi planów rzeczowych, finansowych oraz sprawozdań,
3) wydawanie regulaminów i zarządzeń,
4) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Centrum oraz dokonywanie czynności wynikających ze stosunku pracy,
5) poszukiwanie i pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania działalności statutowej centrum.


ROZDZIAŁ 4
Gospodarka finansowa

§ 6.

Majątek Centrum może być wykorzystywany jedynie dla celów związanych z działalnością statutową Centrum.

§ 7.

Centrum działa we własnym imieniu na własny rachunek i ryzyko, dysponując przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną' gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków oraz na podstawie planu finansowego Centrum, w ramach obowiązujących przepisów, kierując się zasadą efektywności ich wykorzystania.

§ 8.

1. Źródłami finansowania Centrum są:
1) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;
2) dotacje podmiotowe i celowe od skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego;
3) darowizny i zapisy osób fizycznych i osób prawnych;
4) inne dozwolone prawem.

2. Centrum prowadzi rachunkowość wg zasad określonych w odrębnych przepisach o rachunkowości
3. Dyrektor składa sprawozdania z wykonywania zadań w zakresie rzeczowym i finansowym zgodnie z ustalonymi przez Organizatora procedurami nadzoru.
4. Dyrektor składa materiały dotyczące planowania zgodnie z ustalonymi przez Organizatora procedurami nadzoru.
5. Dyrektor składa Organizatorowi do zatwierdzenia roczne sprawozdanie finansowe. W przypadku badania sprawozdania finansowego wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego dokonuje Organizator.


ROZDZIAŁ 5
Postanowienia końcowe

§ 9.

1. Połączenie, podział lub likwidacja Centrum może nastąpić na warunkach i w trybie określonym w ustawie.
2. Zmiany Statutu dokonywane są w trybie określonym w ustawie.

Rejestr zmian:

DataZdarzenieOpis zdarzeniaAutor
2011-12-21 12:46:46UtworzenieAdmin
2011-12-22 14:12:29ModyfikacjaEdycja treściAdmin
2011-12-22 15:02:50ModyfikacjaEdycja treściAdmin
2011-12-22 16:19:08ModyfikacjaEdycja treściAdmin
2011-12-23 12:17:15ModyfikacjaEdycja treściKrzysztof Dusza
2014-01-07 14:01:43ModyfikacjaEdycja treściKrzysztof Dusza
2014-01-07 14:02:37ModyfikacjaEdycja treściKrzysztof Dusza
2014-01-07 14:34:12ModyfikacjaEdycja treściKrzysztof Dusza
2014-01-07 14:36:50ModyfikacjaEdycja treściKrzysztof Dusza
 

Projekt i wykonanie: eINFONET projektowanie stron Toruń